VisieObs de Vogelaar - Een school met PIT
Obs De Vogelaar doet er alles aan om leerlingen een leerzame, leuke, gezellige en bovenal een onvergetelijke schooltijd te geven. We bieden kwalitatief hoogwaardig onderwijs en zorgen voor een optimale ontwikkeling en ontplooiing van uw kind! We typeren ons onderwijs als PITTIG, omdat we aan onszelf en aan uw kind hoge eisen stellen als het gaat om de uitdaging om veel te leren. Onze school met PIT steunt op drie centrale pijlers: Plezier, Inzet en Talent. Zij vormen de kern van het succes van onze leerlingen en van onze goede schoolresultaten.
 
Plezier  
Kinderen die met plezier naar school gaan ontwikkelen zich beter.
We vinden het belangrijk dat onze leerlingen met plezier naar school gaan en zich veilig voelen. Daarom is de Vogelaar een school met een vriendelijke en open sfeer. Een belangrijk aspect van een goede sfeer is respect. We leren de kinderen respect te hebben voor elkaar en hun omgeving.
Natuurlijk moeten ook de ouders zich plezierig voelen bij ons op school. We werken zo veel mogelijk samen met ouders aan de optimale ontwikkeling van hun kind en betrekken hen bij de vorderingen die hun kind maakt.
Het schoolteam is heel hecht en werkt met plezier samen. Met zijn allen zorgen we dat ieder kind zich thuis voelt bij ons op school en zich hier optimaal kan ontplooien.
Het plezier in de school herkent u ook aan:
samenspel, optredens waarbij de groepen iets op het toneel opvoeren, leuke projecten, spelletjesdag, excursies waarbij het onderwijs visueel wordt gemaakt, schoolreizen, vieringen, het PINC (Pesten Is Niet Cool) project, fancy fair en de jaarafsluiting met een diner en optredens.
 

Inzet 
Goed onderwijs vraagt om optimale inzet van team en van leerlingen.
Onze leraren zijn gemotiveerd, goed opgeleid en geven met veel plezier les. Ze creëren een uitdagende leeromgeving, waarbij de leergierigheid van de kinderen wordt geprikkeld. Door middel van waardering en beloning geven we de kinderen zelfvertrouwen en stimuleren de ontwikkeling. Het onderwijs sluit aan bij de mogelijkheden van elk kind en we houden rekening met de belangstelling van het kind. In de klas is veel aandacht voor samenwerking tussen kinderen. Hierdoor wordt de verstandelijke en sociale ontwikkeling van het kind gestimuleerd. Daarnaast leren de kinderen zelfstandig te werken en verantwoordelijkheid te dragen voor eigen keuzes. De Vogelaar zet zich in voor kwalitatief hoogstaand onderwijs en daarmee behalen we goede resultaten. De Cito-scores liggen al jaren boven het landelijk gemiddelde.
 
Onze gezamenlijke inzet komt ook tot uiting in:
ouderparticipatie, nascholing, tutorlezen, werkuur, boekbespreking houden, werkstuk maken, sociaal emotionele ontwikkeling stimuleren en uitdagende projecten waarin verschillende vakgebieden worden geïntegreerd.

 
Talent 
Ieder kind heeft talenten. Ons talent: het beste uit ieder kind halen!
We gaan actief op zoek naar de talenten van onze leerlingen. De Vogelaar geeft veel ruimte aan talenten en daagt leerlingen uit deze optimaal te benutten en verder te ontwikkelen. Daarbij gaat het allereerst om de kennisvakken als rekenen, taal en lezen, maar bijvoorbeeld ook om zelfstandig werken en het talent om samen te werken. Vooral tijdens het samenwerken leren de kinderen veel van elkaars talenten. We volgen de talentontwikkeling van onze leerlingen nauwgezet en spelen er desgewenst adequaat op in (zie ook verderop in de schoolgids onder Wetenschap en Excellentie).
Bij de Vogelaar worden ook de creatieve talenten van kinderen geprikkeld. Dat doen we bijvoorbeeld door extra aandacht voor toneel, dans en zang. Ook de lichamelijke ontwikkeling komt aan bod tijdens gym- en zwemles.
 
Talenten ontwikkelen we ook door: inzet vakleerkrachten, sporttoernooien, voorleeswedstrijd, techniekprojecten, plusklas, ICT, drama, zwemmen en maandsluitingen.
 
Plezier – Inzet – Talent
 
Als je kijkt naar wat er is zie je de talenten,
Als je kijkt naar wat er mist zie je de gebreken.
 
Op de Vogelaar zetten we ons met veel plezier in voor de talenten van uw kind.
Ons schooljaarplan kunt u hier vinden en ons schoolplan kunt u hier vinden.